Liệu ứng dụng " Moom" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (3.2.20 )

Moom

Moom

Many Tricks

Versatile window manager.

Moom is now a universal app, built for both Apple silicon and Intel Macs

Nhãn: Productivity


Moom có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Moom hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 3.2.20 .

Cập nhật cuối cùng: