Liệu ứng dụng " Morph Age" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Morph Age

Morph Age

Morph faces, warp images (was Morph Age Express).


Morph Age có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Morph Age chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: