Liệu ứng dụng " Morse Decoder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Morse Decoder

Morse Decoder

Decodes Morse Code tones; displays results in text form.


Morse Decoder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Morse Decoder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: