Liệu ứng dụng " Mosaic Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mosaic Pro

Mosaic Pro

Professional-level window manager.


Mosaic Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mosaic Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: