Liệu ứng dụng " Mountain Duck" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.9.0)

Mountain Duck

Mountain Duck

iterate GmbH.

Mountain Duck lets you mount server and cloud storage as a disk in Finder on macOS and the File Explorer on Windows. Open remote files with any application and work like on a local volume.


Mountain Duck có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mountain Duck hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.9.0.

Cập nhật cuối cùng: