Liệu ứng dụng " Mouse Distance Measurer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mouse Distance Measurer

Mouse Distance Measurer

Measure the distance your mouse travels.


Mouse Distance Measurer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mouse Distance Measurer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: