Liệu ứng dụng " Mouseless" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mouseless

Mouseless

Unleash your keyboard’s superpower.


Mouseless có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mouseless chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: