Liệu ứng dụng " Movie Collector" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Movie Collector

Movie Collector

Catalog your DVDs in a database automatically.


Movie Collector có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movie Collector chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: