Liệu ứng dụng " Movie Explorer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Movie Explorer

Movie Explorer

Movie and TV show catalog app.


Movie Explorer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movie Explorer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: