Liệu ứng dụng " Movie Thumbnails Maker" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Movie Thumbnails Maker

Movie Thumbnails Maker

Create a collage from movie segments.


Movie Thumbnails Maker có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movie Thumbnails Maker chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: