Liệu ứng dụng " MovieMator Video Editor Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MovieMator Video Editor Pro

MovieMator Video Editor Pro

Full-featured video editor.


MovieMator Video Editor Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MovieMator Video Editor Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: