Liệu ứng dụng " MovieRecorder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MovieRecorder

MovieRecorder

Powerful and cost-effective broadcast video processing and capturing.


MovieRecorder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MovieRecorder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: