Liệu ứng dụng " MovieTiler" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MovieTiler

MovieTiler

Create Tiled Contact Sheets from any movie file.


MovieTiler có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MovieTiler chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: