Liệu ứng dụng " Murus Basic" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Murus Basic

Murus Basic

GUI for OS X PF firewall.


Murus Basic có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Murus Basic chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: