Liệu ứng dụng " Murus Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Murus Pro

Murus Pro

Advanced GUI for OS X PF firewall.


Murus Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Murus Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: