Liệu ứng dụng " Music Audio Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Audio Converter

Music Audio Converter

Convert your audio files.


Music Audio Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Audio Converter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: