Liệu ứng dụng " Music Bar" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Bar

Music Bar

Control Apple Music right from your menu bar.


Music Bar có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Bar chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: