Liệu ứng dụng " Music Binder Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Binder Pro

Music Binder Pro

Music sheets organizer and iTunes player.


Music Binder Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Binder Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: