Liệu ứng dụng " Music Collector" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Collector

Music Collector

Catalog your CDs in a database automatically.


Music Collector có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Collector chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: