Liệu ứng dụng " Music Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Converter

Music Converter

Convert a music or sound file to any format.


Music Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Converter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: