Liệu ứng dụng " Music Spectrograph" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Spectrograph

Music Spectrograph

Visualize and reverse engineer music.


Music Spectrograph có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Spectrograph chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: