Liệu ứng dụng " Music Tag" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Tag

Music Tag

Automatic MP3 tagger and tag editor.


Music Tag có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Tag chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: