Liệu ứng dụng " Music Tag Editor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Tag Editor

Music Tag Editor

Easily edit music tags.


Music Tag Editor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Tag Editor chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: