Liệu ứng dụng " Music Tutor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Music Tutor

Music Tutor

Improve your sight-reading skills.


Music Tutor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Music Tutor chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: