Liệu ứng dụng " Musique" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Musique

Musique

Music player with a clean and innovative interface (was Minitunes).


Musique có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Musique chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: