Liệu ứng dụng " My Christmas Tree" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

My Christmas Tree

My Christmas Tree

Decorative tree for your desktop.


My Christmas Tree có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
My Christmas Tree chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: