Liệu ứng dụng " My Logo" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

My Logo

My Logo

Educational programming environment based on LOGO.


My Logo có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
My Logo chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: