Liệu ứng dụng " MyController Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MyController Pro

MyController Pro

Play any game or use any app with joysticks or gamepads.


MyController Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MyController Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: