Liệu ứng dụng " MySQL Database Server" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (8.0.26)

MySQL Database Server

MySQL Database Server

Oracle

Open source, enterprise-level database server.

Nhãn: database


MySQL Database Server có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MySQL Database Server hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 8.0.26.

Cập nhật cuối cùng: