Liệu ứng dụng " Myary" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Myary

Myary

Simple diary application.


Myary có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Myary chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: