Liệu ứng dụng " NASA Picture of the day" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

NASA Picture of the day

NASA Picture of the day

Daily images of the universe from NASA.


NASA Picture of the day có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
NASA Picture of the day chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: