Liệu ứng dụng " NTFS for Mac" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (15)

NTFS for Mac

NTFS for Mac

Paragon Software

Nhãn: filentfs


NTFS for Mac có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
NTFS for Mac hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 15.

Cập nhật cuối cùng: