Liệu ứng dụng " Name Mangler" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Name Mangler

Name Mangler

Easy-to-use batch file re-namer.


Name Mangler có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Name Mangler chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: