Liệu ứng dụng " Nano Employee Timesheet" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Nano Employee Timesheet

Nano Employee Timesheet

Account for actual hours worked by the enterprise employees.


Nano Employee Timesheet có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Nano Employee Timesheet chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: