Liệu ứng dụng " Nano Home Inventory" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Nano Home Inventory

Nano Home Inventory

Track personal belongings.


Nano Home Inventory có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Nano Home Inventory chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: