Liệu ứng dụng " Native Access" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Native Access

Native Access

Manage installation of products from Native Instrument.


Native Access có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Native Access chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: