Liệu ứng dụng " Navicat Essentials for MySQL" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat Essentials for MySQL

Navicat Essentials for MySQL

Simple graphical frontend for MySQL databases.


Navicat Essentials for MySQL có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat Essentials for MySQL chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: