Liệu ứng dụng " Navicat Essentials for Oracle" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat Essentials for Oracle

Navicat Essentials for Oracle

Simple graphical frontend for Oracle databases.


Navicat Essentials for Oracle có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat Essentials for Oracle chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: