Liệu ứng dụng " Navicat Essentials for SQLite" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat Essentials for SQLite

Navicat Essentials for SQLite

Simple graphical frontend for SQLite databases.


Navicat Essentials for SQLite có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat Essentials for SQLite chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: