Liệu ứng dụng " Navicat Monitor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat Monitor

Navicat Monitor

Remote server monitoring tool.


Navicat Monitor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat Monitor chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: