Liệu ứng dụng " Navicat Premium" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chỉ chạy trên Rosetta 2

Navicat Premium

Navicat Premium

PremiumSoft CyberTech Ltd.

Combines all Navicat versions in an ultimate version.

Nhãn: Internet Utilities


Navicat Premium có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat Premium chỉ có thể chạy trên Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 thông qua công nghệ dịch của Apple Rosetta 2. Điều quan trọng là mặc dù Rosetta cho phép ứng dụng hoạt động, nhưng có thể có một số hạn chế về hiệu suất và không nhất quán so với khi hoạt động ở chế độ gốc.

Cập nhật cuối cùng: