Liệu ứng dụng " Navicat Premium Essentials" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat Premium Essentials

Navicat Premium Essentials

Provides graphical frontend for many popular databases.


Navicat Premium Essentials có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat Premium Essentials chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: