Liệu ứng dụng " Navicat for MariaDB" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat for MariaDB

Navicat for MariaDB

A native environment for MariaDB database management.


Navicat for MariaDB có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat for MariaDB chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: