Liệu ứng dụng " Navicat for Oracle" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat for Oracle

Navicat for Oracle

Oracle administration and development.


Navicat for Oracle có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat for Oracle chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: