Liệu ứng dụng " Navicat for PostgreSQL" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat for PostgreSQL

Navicat for PostgreSQL

PostgreSQL graphical interface.


Navicat for PostgreSQL có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat for PostgreSQL chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: