Liệu ứng dụng " Navicat for SQL Server" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat for SQL Server

Navicat for SQL Server

Graphically manage SQL Server databases.


Navicat for SQL Server có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat for SQL Server chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: