Liệu ứng dụng " Neat Image" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Neat Image

Neat Image

Digital image filter.


Neat Image có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Neat Image chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: