Liệu ứng dụng " Neat Image for Photoshop" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Neat Image for Photoshop

Neat Image for Photoshop

Plug-in filter to reduce noise/grain in images.


Neat Image for Photoshop có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Neat Image for Photoshop chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: