Liệu ứng dụng " NeoFinder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (7.7+)

NeoFinder

NeoFinder

West-Forest-Systems

Catalog your external media and disks (was CDFinder).


NeoFinder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
NeoFinder hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 7.7+.

Cập nhật cuối cùng: