Liệu ứng dụng " Neopocott" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Neopocott

Neopocott

Neo Geo Pocket Colour emulator.


Neopocott có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Neopocott chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: